Вход за членовеЗабравена парола?

Последни новини

 • :: Новина 3
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Новина 2
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Новина 1
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
Атестация

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА
ПО АТЕСТИРАНЕ НА ФИРМИТЕ ЧЛЕНКИ НА АРАС

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.1. С този правилник се урежда реда и начина за провеждане дейността на комисията за атестиране на фирми     членки на АРАС
ЧЛ.2. Атестирането се извършва от комисия, избрана от УС на АРАС.
ЧЛ.3. На атестиране подлежат членове на АРАС:
1. физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон
2. изпълняват строителна дейност по АС
3. отговарят на правила за атестиране, приети от УС на АРАС
4. не са обявени в несъстоятелност или ликвидация
ЧЛ. 4. Председателят на АРАС издава атестат ( Приложение 1 ), Въз основа на решението на     комисията, с     валидност една година от датата на издаването му.
ЧЛ. 5. Седалище на комисията е офиса на АРАС:
гр. София, п. к. 1618, район “Красно село”, ул. “Дойран”  № 18.

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

ЧЛ. 6. Комисията се състои от техници членуващи косвено или пряко в АРАС.
1. Председател на комисията се избира с решение на УС на АРАС
2. Председателят на комисията ръководи цялостната дейност по атестиране
ЧЛ. 7. Председателят или неговия заместник водят регистъра на атестираните лица. Регистърът е на     разположение на членовете на комисията, УС, КС на АРАС и на всички заинтересувани лица.
ЧЛ. 8. Председателят или неговия заместник приемат:
1. молба за атестиране, пълния набор от документи и вслушай на липсващи или непопълнени         документи уведомяват фирмите;
2. комисията разглежда документите и излиза със становище
3. председателят или неговия заместник подготвят атестатите и ги представят на председателя         на АРАС за подпис
4. пълния набор от документи за атестиране на фирмите се съхранява в офиса на АРАС

РАБОТА НА КОМИСИЯТА

ЧЛ.9. Кандидатът за атестат подава молба по образец и следните документи и справки (Приложения)
1. Удостоверение за актуално правно състояния
2. Удостоверение, че не са обявени в несъстоятелност или ликвидация
3. Списък на персонала и съответните квалификации
4. Подписани документи за проверена и годна екипировка от комисията по екипировка
ЧЛ. 10. Комисията заседава съобразно постъпилите молби, но не по-малко от един път месечно.
ЧЛ. 11. Комисията заседава при присъствието на не по-малко от 2/3 от членовете й.
ЧЛ. 12. Комисията взема решения с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите членове.
ЧЛ. 13. Комисията взема решение за отказ за издаване на атестат при брой на гласувалите членове, по-    малък от 2/3 от присъстващите членове.
ЧЛ. 14. Взетите решения на заседанията на комисията се протоколират и подписат от членовете на комисията.
ЧЛ. 15. Жалби срещу решения на комисията се подават до Председателя на АРАС в 15 - дневен срок от     заседанието й и писмено уведомяване на засегнатото лице.