Вход за членовеЗабравена парола?

Последни новини

 • :: Новина 3
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Новина 2
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Новина 1
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
Членство

VІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

8./1/ Членстването в АСОЦИАЦИЯТА е доброволно.

/2/ Член на "Асоциация на Работещите по Алпийски Способ" може да бъде всяко лице, регистрирано по Търговския закон или всяко чуждестранно юридическо лице, което приема условията на настоящия устав, отговаря на изискванията за приемане на нови членове и е прието за член по предвидения в настоящия устав ред.

9. /1/ Учредителите, присъствали на Учредителното събрание на АСОЦИАЦИЯТА и подписали настоящия Устав и учредителния протокол, стават членове - учредители на АСОЦИАЦИЯТА.

/2/ За участие в Учредителното събрание, учредителите представят:

1. Съдебно удостоверение за актуално състояние на фирмата;

2. Приходен касов ордер за платена встъпителна такса в размер на 100 (сто) лв.;

3. Пълномощно от представляващия фирмата (ако вместо лицето, което представлява юридическото лице по удостоверението за актуално състояние на фирмата, на събранието се явява друго лице);

4. Документ за самоличност.

/3/ Нови членове на АСОЦИАЦИЯТА се приемат по писмена молба - образец, отправена до Управителния съвет. Към молбата се прилагат:

1. Регистрационна форма - образец;

2. Съдебно удостоверение за актуално състояние на фирмата;

3. Декларация за това, че приема и се задължава да спазва разпоредбите на Устава и вътрешните правила, утвърдени от АСОЦИАЦИЯТА.

10. /1/ Управителният съвет разглежда молбата на първото си редовно заседание след постъпването и и ако са спазени изискванията на устава, взема решение за прием на нов член на АСОЦИАЦИЯТА, вписва същия в Регистъра на АСОЦИАЦИЯТА и му издава членска карта на АСОЦИАЦИЯТА. От датата на вписване в регистъра новоприетият член дължи членски внос за текущата година, в която става приемането му.

/2/ В случай, че Управителният съвет откаже да приеме кандидат-член за член на АСОЦИАЦИЯТА, същият има право да обжалва отказа пред Общото събрание. Жалбата се подава в седемдневен срок, считано от датата на заседанието на Управителния съвет, на което е била разгледана молбата му за прием. Общото събрание разглежда жалбата на първото си редовно годишно заседание или на първото си извънредно заседание, при условие, че същата е била включена в дневния ред на заседанието Общото събрание се произнася по жалбата като или постановява решение за прием на нов член или оставя в сила отказа на Управителния съвет.

11. Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА има следните права:

1. да участва в Общото събрание;

2. да избира и да бъде избиран в ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА;

3. да участва в колективните обсъждания на въпроси, свързани с дейността на АСОЦИАЦИЯТА;

4. да получава информация за дейността и икономическото състояние на АСОЦИАЦИЯТА;

5. да се ползва от услугите и помощта на АСОЦИАЦИЯТА;

6. да афишира членството си в АСОЦИАЦИЯТА, чрез поставяне знака на АСОЦИАЦИЯТА във фирмени сайтове, бланки, визитни картички и др.;

7. да участва в съвместни проекти на АСОЦИАЦИЯТА;

8. да поставя на обсъждане въпроси и да търси правно-консултативна защита по проблеми, свързани с осъществяване на дейността;

9. да се обръща към АСОЦИАЦИЯТА за съдействие при решаване на професионални проблеми;

10. да присъства на заседзанията на управителните и контролни органи, когато се решават проблеми, свързани лично с него;

11. да напуска доброволно АСОЦИАЦИЯТА.

12. Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА е длъжен:

1. да плати встъпителна вноска при приемането му за член;

2. да плаща ежегодния задължетелен членски внос;

3. да спазва ПРАВИЛНИКА на АСОЦИАЦИЯТА;

4. да изпълнява задълженията, предвидени в този Устав;

5. да полага усилия за изпълнение на поставените му задачи от Управителния съвет;

6. да съдейства за постигане целите на АСОЦИАЦИЯТА;

7. да съдейства за изграждане и запазване на доброто име на АСОЦИАЦИЯТА;

8. да изпълнява решенията на Управителните органи на АСОЦИАЦИЯТА;

9. да популяризира чрез услугите си и лично АСОЦИАЦИЯТА и да привлича нови членове;

10. да не използва по какъвто и да е начин членството си в АСОЦИАЦИЯТА за постигане на лични цели, противоречащи на целите на АСОЦИАЦИЯТА или на нейния Устав;

11. да сключи необходимите, изисквани от ПРАВИЛНИКА застраховки.

13. /1/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт или при прекратяване.

/2/ При неизпълнение на задълженията, предвидени в този Устав, всеки член на АСОЦИАЦИЯТА, с решение на Управителния съвет, може да бъде наказан с бележка, предупреждение за изключване или изключен, както и да му бъде потърсена отговорност по съдебен ред.