Вход за членовеЗабравена парола?

Последни новини

 • :: Новина 3
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Новина 2
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Новина 1
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
Устав А.Р.А.С.

УСТАВ НА "АСОЦИАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ"

Настоящият Устав урежда основните устройствени правила на "Асоциация на работещите по аллпийски Способ " -  "АРАС", гр. София, организацията на дейността й, правата  задълженията на членовете й и органите за управление в изпълнение изискванията на ЗЮЛНЦ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И СТАТУТ НА АСОЦИАЦИЯТА
1
./1/    "Асоциация на Работещите по Алпийски Способ", наричана по долу в настоящия Устав, "АСОЦИАЦИЯТА" се организира като отделно, самостоятелно, доброволно юридическо лице с нестопанска цел  ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА .
/2/ АСОЦИАЦИЯТА е открита за членуване на български лица, регистрирани по Търговския закон и чуждестранни юридически лица, които признават целите, задачите и устава на Асоциацията, приети са за членове по реда на предвиден в Устава и плащат ежегодния задължителен членски внос, както и за почетни членове, като за тях не важат посочените по горе изисквания да са регистрирани по Търговския закон и да плащат членски внос.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ.

2./1/  Настоящото сдружение с нестопанска цел е с НАИМЕНОВАНИЕ "Асоциация на Работещите по Алпийски Способ"- АРАС.
/2/  Наименованието на АСОЦИАЦИЯТА се изписва на латиница както следва: Bulgarian  Industrial Rope Access Association - BIRAA.
3. СЕДАЛИЩЕТО на АСОЦИАЦИЯТА е: гр София, п. к. 1618, район "Красно село", ул. "Дойран"  № 18.
ІІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗЯ ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ.
4. /1/  Основните цели на АСОЦИАЦИЯТА са:
1  Да установи правила за работа от въже, които да гарантират безопасността на членове на АСОЦИАЦИЯТА и на трети лица;
2.  Да установи правила и изисквания за професионална квалификация за работа от въже;
3.  Да съдейства на държавните органи при природни бетствия и аварии;
.4. Да осъществява и поддържа контакти с организации със сходни цели в България и в чужбина с цел обмяна на опит;
5. Да изработи стратегия за приемане на единни държавни изисквания за
безопасно практикуване на професията;
6. Да осигурява правно - консултативна защита на своите членове при
осъществяване на тяхната дейност;
7. Да съдейства за организирането на техническа, методологическа и информационна подкрепа на членовете си;
8 Да защитава правата и интересите на членовете си пред държавни органи,
обществени организации, физически и юридически лица;
9 Да съгласува интересите на членовете си;
10. Да поддържа и популяризира имиджа на АСОЦИАЦИЯТА и нейните
членове;
11. Да съдейства при сключване на застраховки за своите членове.

5. АСОЦИАЦИЯТА реализира целите си посредством собствени финансови средства.

ІV. ВИД И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

6./1/ АСОЦИАЦИЯТА осъществява своята дейност в частна полза.

/2/ АСОЦИАЦИЯТА има следния предмет на дейност: Провеждане на семинари, обучения, издаване на просветни и рекламни материали, участие в проекти и дейности, сътрудничество и взаимопомощ между членовете си, популяризиране на дейността на членовете си в страната и чужбина, привличане на изявени специалисти, координиране на дейността си с дейността на сродни организации, защита на интересите на членовете си пред държавни и други организации, членство в други подобни организации. За осъществяване на целите си АСОЦИАЦИЯТА няма да се обвързва с религиозни институции и движения, нито с политически партии и предизборни кампании.

V. СРОК.
7. АСОЦИАЦИЯТА се учредява за неопределен срок, съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

VІ.  ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

8./1/ Членуването в АСОЦИАЦИЯТА е доброволно.

/2/ Член на "Асоциация на Работещите по Алпийски Способ" може да бъде всяко лице, регистрирано по Търговския закон или всяко чуждестранно юридическо лице, което приема условията на настоящия устав, отговоря на изискванията за приемане на нови членове  и е прието за член по предвидения в настоящия устав ред.

9 ./1/ Учредителите, присъствали на Учредителното събрание на АСОЦИАЦИЯТА и подписали настоящия Устав и учредителния протокол, стават членове - учредители на АСОЦИАЦИЯТА.

/2 /  За участие в Учредителното събрание, учредителите представят:
1. Съдебно удостоверение за актуално състояние на фирмата;
2. Приходен касов ордер за платена встъпителна такса в размер на 100 (сто) лв;
3. Пълномощно от представляващия фирмата (ако вместо лицето, което
представлява юридическото лице по удостоверението за актуално състояние на фирмата, на събранието се явява друго лице);
4. Документ за самоличност.

/3/ Нови членове на АСОЦИАЦИЯТА се приемат по писмена молба - образец, отправена до Управителния съвет. Към молбата се прилагат:
1. Регистрационна форма - образец;
2. Съдебно удостоверение за актуално състояние на фирмата;
3. Декларация за това, че приема и се задължава да спазва разпоредбите
на Устава и вътрешните правила, утвърдени от АСОЦИАЦИЯТА.

10. /1/ Управителният съвет разглежда молбата на първото си редовно заседание след постъпването й и ако са спазени изискванията на устава, взема решение за прием на нов член на АСОЦИАЦИЯТА, вписва същия в Регистъра на АСОЦИАЦИЯТА и му издава членска карта на АСОЦИАЦИЯТА. От датата на вписване в регистъра новоприетия член дължи членски внос за текущата година, в която става приемането му.

/2/  В случай че Управителния съвет откаже да приеме кандидат - член за член на АСОЦИАЦИЯТА, същият има право да обжалва отказа пред Общото събрание. Жалбата се подава  в седемдневен срок, считано от датата на заседанието на Управителния съвет, на което е била разгледана молбата му за прием. Общото събрание разглежда жалбата на първото си редовно годишно заседание или на първото си извънредно заседание, при условие, че същата е била включена в дневния ред на заседанието Общото събрание се произнася по жалбата като или постановява решение за прием на нов член или оставя в сила отказа на Управителния съвет.

11. Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА има следните права:
1 да участва в Общото събрание;
2. да избира и да бъде избиран в ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА;
3. да участва в колективните обсъждания на въпроси свързани с дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
4. да получава информация за дейността и икономическото състояние на АСОЦИАЦИЯТА;
5. да се ползва от услугите и помощта на АСОЦИАЦИЯТА;
6. да афишира членството си в АСОЦИАЦИЯТА, чрез поставяне знака на АСОЦИАЦИЯТА във фирмени сайтове, бланки, визитни картички и др.;
7. да участва в съвместни проекти на АСОЦИАЦИЯТА;
8. да поставя на обсъждане въпроси и да търси правно - консултативна защита по проблеми свързани с осъществяване на дейността;
9. да се обръща към АСОЦИАЦИЯТА за съдействие при решаване на професионални проблеми;
10. да присъства на заседанията на управителните и контролни органи, когато се решават проблеми свързани лично с него;
11. да напуска доброволно АСОЦИАЦИЯТА;

12. Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА е длъжен:
1  да плати встъпителна вноска при приемането му за член ;
2 да плаща ежегодния задължителен членски внос;
3 да спазва ПРАВИЛНИКА на АСОЦИАЦИЯТА;
4 да изпълнява задълженията предвидени в този Устав;
5 да полага усилия за изпълнение на поставените му задачи от Управителния съвет;
6 да съдейства за постигане целите на АСОЦИАЦИЯТА;
7 да съдейства за изграждане и запазване на доброто име на АСОЦИАЦИЯТА;
8 да изпълнява решенията на Управленските органи на АСОЦИАЦИЯТА;
9  да популяризира чрез услугите си и лично АСОЦИАЦИЯТА и да привлича нови членове;
10. да не използва по какъвто и да е начин членството си в АСОЦИАЦИЯТА за постигане на лични цели противоречащи на целите на АСОЦИАЦИЯТА или на нейния Устав;
11. да сключи необходимите, изисквани от ПРАВИЛНИКА застраховки

13 /1/  Членските права и задължения , с изключение на имуществените са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт ил при прекратяване.

/2/  При неизпълнение на задълженията предвидени в този Устав, всеки член на АСОЦИАЦИЯТА, с решение на Управителния съвет, може да бъде наказан с бележка, предупреждение за изключване или изключен, както и да му бъде потърсена отговорност по съдебен ред.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В АСОЦИАЦИЯТА.

14 /1/  Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА може по всяко време да прекрати  членството си, в случай, че не  дължи парични суми на същата.

/2/  За целта той подава молба, до Управителния съвет, който  предприема действия по заличаване на напускащото лице от всички документи на АСОЦИАЦИЯТА за напред.

/3/.  Член на АСОЦИАЦИЯТА се изключва с мотивирано решение на Общото събрание , прието с мнозинство от 2/3 от членовете му, при системно нарушаване на Устава или при  системно неизпълнение на решенията на Управителните органи на АСОЦИАЦИЯТА.

/4/ Членственото правоотношение  автоматично се прекратява при системно невнасяне на членски внос, повече от 3 месеца или при системно неучастие в дейността на АСОЦИАЦИЯТА. Нарушунията се констатират от Управителния съвет въз основа на документи, съдържащи доказателства за тях. В този случай Управителният съвет предприема действията по чл. 14, ал.2 от Устава. Потърпевшият има право да обжалва решението за изключване пред Общото събрание. Обжалването не спира изпълнението.

VІІ.  ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА
15 /1/  Органи на АСОЦИАЦИЯТА са: .Общо събрание, Управителен съвет,  Председател и Контролен съвет

/2/  Общото събрание е върховен орган на АСОЦИАЦИЯТА;

/3/  Управителният съвет е управителен орган на АСОЦИАЦИЯТА.


VІІІ. ОБЩО СЪБРАНИЕ

16. Общото събрание е върховен орган на АСОЦИАЦИЯТА и се състои от всички нейни членове.

17. Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива
или по искане на една трета от членовете на АСОЦ;ИАЦИЯТА в населеното място, в което се намира седалището на същата най - малко веднъж годишно. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на АСОЦИАЦИЯТА по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

18./1//     Поканата трябва да съдържа  дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/2/    Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

19.     Общото събрание е законно ако на него присъстват повече от половината от всичките й членове.  При липса на кворум събранието се отлага с един .час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

20 /1/.    Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите..

/2/  Решенията за изменяне и допълнение на устава, за преобразуване и прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА и за  членство на АСОЦИАЦИЯТА в други сродни организации, се вземат с  мнозинство от 2/3 от присъстващите.

/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

/4/ По въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.

21/1/   Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и контролния съвет;
4. взема решения за приемане на нови членове в случая на чл  10, ал. 2 и за изключва членове на АСОЦИАЦИЯТА в случая на чл. 14, ал. 3 и ал. 4;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
9. приема бюджета на АСОЦИАЦИЯТА;
10 определя размера на членския внос и на встъпителната такса, начина и срока
на внасянето им;
11 приема отчета за дейността на Управителния съвет и Контролния съмет;
12. отменя решения на другите органи на АСОЦИАЦИЯТА, които противоречат на закона,  устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на АСОЦИАЦИЯТА

22.      Ежегодно общото събрание се свиква за приемане на годишен отчет, план и стратегия за развитие и по други въпроси, включени в дневния ред.

23. /1/ Общото събрание с явно гласуване избира членовете на Управителния съвет и членовете на Контролния съвет.

/2/ При необходимост ОС избира делегати за членство в национални асоциации и фондации.


ІХ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
24
./1/ Управителния съвет се избира за срок от пет години от Общото събрание и се състои от 9 /девет/ члена, един от които е Председател на Управителния съвет.
/2/  Членовете на Управителния съвет, с изключение на Председателят, работят на обществени начала и не получават заплати и хонорари, а само командировъчни разходи.
/3/ Управителният съвет избира от своя състав председател на АСОЦИАЦИЯТА.

25 . Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя, по искане на  1/3 от членовете му или  от  Контролния съвет.

26. Когато заседанията се свикват по искане на 1/3 от членовете на УС, те отправят писмено искането си до Председателя на УС. Председателят е длъжен, в седмичен срок от получаването на искането, да свика заседание на УС. Ако Председателят не изпълни това си задължение, членовете, по чието искане се свиква заседание на Управителния съвет, отправят покани до останалите членове на УС.

27. Когато заседанията на Управителния съвет се свикват по инициатива на
Контролния съвет,  Контролният съвет  отправя покани до всички членове на УС, в които посочват датата , часът , мястото на свикване на заседанието и дневния ред по който ще се проведе то.

28 Заседанията на Управителния съвет се свикват не по малко от ведниж месечно

29. Заседанията на Управителния съвет се председателстват от Председателят на УС , а в негово отсъствие от член на Управителния съвет, избран за председателстващ конкретното заседание.

30./1/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъствуват  повече от половината от неговите членове.

/2/  Присъстващо е лице, с което има двустранна телефонна връзка или друга връзка гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член, се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

31. Управителният съвет може да взима решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

32. /1/ Правомощия на Управителния съвет:
1 представлява АСОЦИАЦИЯТА, както и определя обема на представителната власт на  отделни негови членове;
2  осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;
.3.взема решения по молби за членство в АСОЦИАЦИЯТА и изключване на членове на същана при предвидените в устава разпоредби;
4. изготвя и внася в Общото събрание проекто-бюджет на АСОЦИАЦИЯТА и годишен отчет за дейността на АСОЦИАЦИЯТА,както и план -стратегията за дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
5.  сформира работни комисии за подпомагане дейността на АСОЦИАЦИЯТА
8. взима решения за разходване на средствата на АСОЦИАЦИЯТА за суми над
500 лева  месечно.
7. одобрява направените назначения на щатни служители и определя
възнаграждението им, оценява работата им и може да взима решение за тяхното освобождаване .
8. извършва оперативното управление на дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
9. взима решения за установяване на контакти с правителствени и други
органи и организации, за участие в семинари симпозиуми, обучения и др.
10. избира от своите членове Председател на УС и зам. председател
11.  одобрява направените от Председателя разходи.
12. взима решения за управление, стопанисване и разпореждане с имуществото
на АСОЦИАЦИЯТА;
13. определя реда и организира извършването на дейността на АСОЦИАЦИЯТА
и носи отговорност за това;
14. извършва ликвидация на АСОЦИАЦИЯТА.

/2/. Взема и други решения, във връзка с дейността на АСОЦИАЦИЯТА, които не са от компетентноста на другите органи на АСОЦИАЦИЯТА.

33. /1/ Управителният съвет взема решенията си  с мнозинство от
присъствуващите.

/2/ Решенията по чл. 32, ал. 1, т. 12, 13 и т. 14 от устава се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

Х.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.
34.       Председателят на Управителния съвет се избира от членовете на
Управителния съвет. По негова молба той може да бъде назначен в съответствие с разпоредбите на КТ и с него се сключва трудов договор.

35. Председателят на Управителния съвет
1. Организира и ръководи текущата дейност на АСОЦИАЦИЯТА, съобразно закона, устава и решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
2. Осъществява текуща подготовка за провеждане на заседанията на Управителния съвет;
3. Ръководи заседанията на Управителния съвет;
4. Представлява АСОЦИАЦИЯТА пред трети лица
5. След представянето на спесимен в банката подписва всички разходни и приходни документи
6. Лично ръководи оперативната работа и щатните сътрудници на  Асоциацията;
7. Изгодготвя планове, правилници и отчети за дейността на АСОЦИАЦИЯТА
8. Разпорежда се без съгласието на Управителния съвет със суми до 500 лева месечно
9. Сключва от името на АСОЦИАЦИЯТА договори, с които тя са задължаваза
стойност до 500 лева.
10. Сключва от името на АСОЦИАЦИЯТА договори, с които тя са задължава за стойност над 500 лева, след взимане на решение на Управителния съвет за това.
11. Извършва оперативното, административно и организационно управление на дейността на Асоциацията
12. Отчита се ежемесечно пред Управителния съвет за дейността си.

ХI. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.

36./1/  Контролният съвет се състои от трима члена, избирани на пет години от Общото събрание на Асоциацията.
/2/ Контролният съвет контролира цялостната дейност на АСОЦИАЦИЯТА и се отчита пред общото събрание.

ХІІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:
37.
АСОЦИАЦИЯТА се представлява пред трети лица от председателя на Управителния съвет.

ХІІІ. КАПИТАЛ И ФИНАНСИРАНЕ.
38
./1/ Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се разпределя между членовете й само след прекратяване дейността на АСОЦИАЦИЯТА по решение на Общото събрание или съда.

39./1/ Източниците за финансиране дейността на АСОЦИАЦИЯТА са:
1. членски внос;
2. имуществени вноски,
3. дарения от български и чуждестранни дарители;
4. субсидии,

40 Ежегодно Общото събрание приема оценка за икономическото и финансово състояние на АСОЦИАЦИЯТА.
41 При прекратяване съществуването на Асоцияцията,след удовлетворяване на кредиторите ,останалото имущество се разпределя между членовете на Асоциацията.

XIII.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУНЕ

42.Всички решения за прекратяване или преобразуване на дейността на Асоциацията се взимат от Общото събрания с болшинство 2/3 от присъстващите.
43.Прекратяването се вписва служебно,когато е поставеното от съда и по  съобщение от Управителния съвет за останалите случаи.XIV.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

44.По неуредени в този устав въпроси се прилага законодателство на Република България.
45.Асоциацията има кръгъл с надпис -
46.Логото на Асоциацията е -

Настоящият устав е приет Учредително събрание на Асоциацията, проведено на 24.11.2001 г. В гр. София.