¬ход за членове–Ч–∞–±—А–∞–≤–µ–љ–∞ –њ–∞—А–Њ–ї–∞?

ѕоследни новини

 • :: Ќовина 3
  –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 26 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Ќовина 2
  –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 26 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Ќовина 1
  –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 26 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   

јлпийски€т способ (въжен достъп) е начин за достигане и позициониране на работното м€сто от работниците посредством система от въжета и специална екипировка.

 валификаци€та на работещите по стандартите на ј–ј— е разделена на три нива: 1-во ниво техник; 2-ро ниво старши техник; 3-то ниво отговорник (супервайзор). “ехникът† може да се придвижва по изградена систима от въжета, за да свърши определена работа. —тарши техникът изгражда системите и закрепва въжета. –аботи и същевременно наблюдава и контролира техниците от 1-во ниво. ќтговорникът състав€ ц€лостната стратеги€ за работа. ќтговар€ за абсолютно всички аспекти от работни€ процес. Ќай-вече следи за спазване правилата за безопасност.

ќбучението на техниците се провежда на специално приготвен полигон за шест дни, като в последни€ ден е изпитът. »зпитът е писмен, устен и практически, продължава 7-8 часа и се провежда от квалифициран оценител от ј–ј—.

ќсновен принцип при алпийски€ способ по ј–ј— е: "¬инаги на минимум две опорни точки". —истемите се изграждат така, че да има основна (работна) лини€ и осигурителна лини€. –аботещи€т е длъжен да е закрепен и за двете! –аботни€т екип може да се състои от различен брой и квалификаци€ техници, но задължително тр€бва да има един 3-то ниво - отговорник. ѕосочените, както и много други правила, залегнали в ръководството на ј–ј—, са гаранци€ за безавари€на и безопасна работа за фирмите членки на асоциаци€та.

–ъководството на ј–ј— си е поставило за цел да взаимодейсйтва и съдейства с органи на държавната и стопанската структура, като "—троителната камара"; "јгенци€та по охрана на труда" и др. ≈вропейската практика е доказала, че сдружени€ като ј–ј— са в основата на редица меропри€ти€ и мерки, предприети от държавната администраци€, във връзка с безопасните услови€ на труда в различни браншове.

—амоорганизаци€та и вътрешен контрол на принципа за членство в ј–ј— е сигурна гаранци€ за това, че членовете на асоциаци€та изпълн€ват високи критерии за безопасност.

¬ този смисъл ј–ј— се €в€ва необходимост, задовол€ваща все по-широкото приложение на въжени€ достъп в различни професии.