¬ход за членове–Ч–∞–±—А–∞–≤–µ–љ–∞ –њ–∞—А–Њ–ї–∞?

ѕоследни новини

 • :: Ќовина 3
  –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 26 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Ќовина 2
  –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 26 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Ќовина 1
  –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 26 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   

”—“ј¬ Ќј "ј—ќ÷»ј÷»я“ј Ќј –јЅќ“≈ў»“≈ ѕќ јЋѕ»…— » —ѕќ—ќЅ"

Ќасто€щи€т ”став урежда основните устройствени правила на "јсоциаци€ на работещите по аллпийски —пособ " -† "ј–ј—", гр. —офи€, организаци€та на дейността й, правата† задължени€та на членовете й и органите за управление в изпълнение изисквани€та на «ёЋЌ÷

≤.†ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я » —“ј“”“ Ќј ј—ќ÷»ј÷»я“ј
1
./1/††† "јсоциаци€ на –аботещите по јлпийски —пособ", наричана по долу в насто€щи€ ”став, "ј—ќ÷»ј÷»я“ј" се организира като отделно, самосто€телно, доброволно юридическо лице с нестопанска цел† «ј ќ—Џў≈—“¬я¬јЌ≈ Ќј ƒ≈…Ќќ—“ ¬ „ј—“Ќј ѕќЋ«ј .
/2/†ј—ќ÷»ј÷»я“ј е открита за членуване на български лица, регистрирани по “ърговски€ закон и чуждестранни юридически лица, които признават целите, задачите и устава на јсоциаци€та, приети са за членове по реда на предвиден в ”става и плащат ежегодни€ задължителен членски внос, както и за почетни членове, като за т€х не важат посочените по горе изисквани€ да са регистрирани по “ърговски€ закон и да плащат членски внос.

≤≤. Ќј»ћ≈Ќќ¬јЌ»≈ » —≈ƒјЋ»ў≈.

2./1/† Ќасто€щото сдружение с нестопанска цел е с Ќј»ћ≈Ќќ¬јЌ»≈ "јсоциаци€ на –аботещите по јлпийски —пособ"- ј–ј—.
/2/† Ќаименованието на ј—ќ÷»ј÷»я“ј се изписва на латиница както следва: Bulgarian† Industrial Rope Access Association - BIRAA.
3. —≈ƒјЋ»ў≈“ќ на ј—ќ÷»ј÷»я“ј е: гр —офи€, п. к. 1618, район " расно село", ул. "ƒойран"† є 18.
≤≤≤. ќ—Ќќ¬Ќ» ÷≈Ћ» » —–≈ƒ—“¬ј «я “я’Ќќ“ќ ѕќ—“»√јЌ≈.
4. /1/† ќсновните цели на ј—ќ÷»ј÷»я“ј са:
1† ƒа установи правила за работа от въже, които да гарантират безопасността на членове на ј—ќ÷»ј÷»я“ј и на трети лица;
2.† ƒа установи правила и изисквани€ за професионална квалификаци€ за работа от въже;
3.† ƒа съдейства на държавните органи при природни бетстви€ и аварии;
.4. ƒа осъществ€ва и поддържа контакти с организации със сходни цели в Ѕългари€ и в чужбина с цел обм€на на опит;
5.†ƒа изработи стратеги€ за приемане на единни държавни изисквани€ за
безопасно практикуване на професи€та;
6.†ƒа осигур€ва правно - консултативна защита на своите членове при
осъществ€ване на т€хната дейност;
7. ƒа съдейства за организирането на техническа, методологическа и информационна подкрепа на членовете си;
8†ƒа защитава правата и интересите на членовете си пред държавни органи,
обществени организации, физически и юридически лица;
9†ƒа съгласува интересите на членовете си;
10.†ƒа поддържа и попул€ризира имиджа на ј—ќ÷»ј÷»я“ј и нейните
членове;
11.†ƒа съдейства при сключване на застраховки за своите членове.

5. ј—ќ÷»ј÷»я“ј реализира целите си посредством собствени финансови средства.

≤V.†¬»ƒ » ѕ–≈ƒћ≈“ Ќј ƒ≈…Ќќ—“.

6./1/†ј—ќ÷»ј÷»я“ј осъществ€ва сво€та дейност в частна полза.

/2/†ј—ќ÷»ј÷»я“ј има следни€ предмет на дейност: ѕровеждане на семинари, обучени€, издаване на просветни и рекламни материали, участие в проекти и дейности, сътрудничество и взаимопомощ между членовете си, попул€ризиране на дейността на членовете си в страната и чужбина, привличане на из€вени специалисти, координиране на дейността си с дейността на сродни организации, защита на интересите на членовете си пред държавни и други организации, членство в други подобни организации. «а осъществ€ване на целите си ј—ќ÷»ј÷»я“ј н€ма да се обвързва с религиозни институции и движени€, нито с политически партии и предизборни кампании.

V.†—–ќ .
7.†ј—ќ÷»ј÷»я“ј се учред€ва за неопределен срок, съгласно разпоредбите на «ёЋЌ÷.

V≤. †„Ћ≈Ќ—“¬ќ, ѕ–ј¬ј » «јƒЏЋ∆≈Ќ»я

8./1/†„ленуването в ј—ќ÷»ј÷»я“ј е доброволно.

/2/†„лен на "јсоциаци€ на –аботещите по јлпийски —пособ" може да бъде вс€ко лице, регистрирано по “ърговски€ закон или вс€ко чуждестранно юридическо лице, което приема услови€та на насто€щи€ устав, отговор€ на изисквани€та за приемане на нови членове† и е прието за член по предвидени€ в насто€щи€ устав ред.

9 ./1/†”чредителите, присъствали на ”чредителното събрание на ј—ќ÷»ј÷»я“ј и подписали насто€щи€ ”став и учредителни€ протокол, стават членове - учредители на ј—ќ÷»ј÷»я“ј.

/2 /† «а участие в ”чредителното събрание, учредителите представ€т:
1.†—ъдебно удостоверение за актуално състо€ние на фирмата;
2.†ѕриходен касов ордер за платена встъпителна такса в размер на 100 (сто) лв;
3.†ѕълномощно от представл€ващи€ фирмата (ако вместо лицето, което
представл€ва юридическото лице по удостоверението за актуално състо€ние на фирмата, на събранието се €в€ва друго лице);
4. ƒокумент за самоличност.

/3/†Ќови членове на ј—ќ÷»ј÷»я“ј се приемат по писмена молба - образец, отправена до ”правителни€ съвет.  ъм молбата се прилагат:
1.†–егистрационна форма - образец;
2.†—ъдебно удостоверение за актуално състо€ние на фирмата;
3.†ƒеклараци€ за това, че приема и се задължава да спазва разпоредбите
на ”става и вътрешните правила, утвърдени от ј—ќ÷»ј÷»я“ј.

10. /1/†”правителни€т съвет разглежда молбата на първото си редовно заседание след постъпването й и ако са спазени изисквани€та на устава, взема решение за прием на нов член на ј—ќ÷»ј÷»я“ј, вписва същи€ в –егистъра на ј—ќ÷»ј÷»я“ј и му издава членска карта на ј—ќ÷»ј÷»я“ј. ќт датата на вписване в регистъра новоприети€ член дължи членски внос за текущата година, в ко€то става приемането му.

/2/ †¬ случай че ”правителни€ съвет откаже да приеме кандидат - член за член на ј—ќ÷»ј÷»я“ј, същи€т има право да обжалва отказа пред ќбщото събрание. ∆албата се подава† в седемдневен срок, считано от датата на заседанието на ”правителни€ съвет, на което е била разгледана молбата му за прием. ќбщото събрание разглежда жалбата на първото си редовно годишно заседание или на първото си извънредно заседание, при условие, че същата е била включена в дневни€ ред на заседанието ќбщото събрание се произнас€ по жалбата като или постанов€ва решение за прием на нов член или остав€ в сила отказа на ”правителни€ съвет.

11. ¬секи член на ј—ќ÷»ј÷»я“ј има следните права:
1†да участва в ќбщото събрание;
2.†да избира и да бъде избиран в ръководните органи на ј—ќ÷»ј÷»я“ј;
3.†да участва в колективните обсъждани€ на въпроси свързани с дейността на ј—ќ÷»ј÷»я“ј;
4.†да получава информаци€ за дейността и икономическото състо€ние на ј—ќ÷»ј÷»я“ј;
5.†да се ползва от услугите и помощта на ј—ќ÷»ј÷»я“ј;
6.†да афишира членството си в ј—ќ÷»ј÷»я“ј, чрез постав€не знака на ј—ќ÷»ј÷»я“ј във фирмени сайтове, бланки, визитни картички и др.;
7.†да участва в съвместни проекти на ј—ќ÷»ј÷»я“ј;
8.†да постав€ на обсъждане въпроси и да търси правно - консултативна защита по проблеми свързани с осъществ€ване на дейността;
9.†да се обръща към ј—ќ÷»ј÷»я“ј за съдействие при решаване на професионални проблеми;
10.†да присъства на заседани€та на управителните и контролни органи, когато се решават проблеми свързани лично с него;
11.†да напуска доброволно ј—ќ÷»ј÷»я“ј;

12. ¬секи член на ј—ќ÷»ј÷»я“ј е длъжен:
1† да плати встъпителна вноска при приемането му за член ;
2†да плаща ежегодни€ задължителен членски внос;
3†да спазва ѕ–ј¬»ЋЌ» ј на ј—ќ÷»ј÷»я“ј;
4†да изпълн€ва задължени€та предвидени в този ”став;
5†да полага усили€ за изпълнение на поставените му задачи от ”правителни€ съвет;
6†да съдейства за постигане целите на ј—ќ÷»ј÷»я“ј;
7†да съдейства за изграждане и запазване на доброто име на ј—ќ÷»ј÷»я“ј;
8†да изпълн€ва решени€та на ”правленските органи на ј—ќ÷»ј÷»я“ј;
9† да попул€ризира чрез услугите си и лично ј—ќ÷»ј÷»я“ј и да привлича нови членове;
10. да не използва по какъвто и да е начин членството си в ј—ќ÷»ј÷»я“ј за постигане на лични цели противоречащи на целите на ј—ќ÷»ј÷»я“ј или на нейни€ ”став;
11. да сключи необходимите, изисквани от ѕ–ј¬»ЋЌ» ј застраховки

13 /1/† „ленските права и задължени€ , с изключение на имуществените са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт ил при прекрат€ване.

/2/† ѕри неизпълнение на задължени€та предвидени в този ”став, всеки член на ј—ќ÷»ј÷»я“ј, с решение на ”правителни€ съвет, може да бъде наказан с бележка, предупреждение за изключване или изключен, както и да му бъде потърсена отговорност по съдебен ред.

V≤.†ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈ Ќј „Ћ≈Ќ—“¬ќ“ќ ¬ ј—ќ÷»ј÷»я“ј.

14 /1/† ¬секи член на ј—ќ÷»ј÷»я“ј може по вс€ко време да прекрати† членството си, в случай, че не† дължи парични суми на същата.

/2/ †«а целта той подава молба, до ”правителни€ съвет, който† предприема действи€ по заличаване на напускащото лице от всички документи на ј—ќ÷»ј÷»я“ј за напред.

/3/. †„лен на ј—ќ÷»ј÷»я“ј се изключва с мотивирано решение на ќбщото събрание , прието с мнозинство от 2/3 от членовете му, при системно нарушаване на ”става или при† системно неизпълнение на решени€та на ”правителните органи на ј—ќ÷»ј÷»я“ј.

/4/†„ленственото правоотношение† автоматично се прекрат€ва при системно невнас€не на членски внос, повече от 3 месеца или при системно неучастие в дейността на ј—ќ÷»ј÷»я“ј. Ќарушуни€та се констатират от ”правителни€ съвет въз основа на документи, съдържащи доказателства за т€х. ¬ този случай ”правителни€т съвет предприема действи€та по чл. 14, ал.2 от ”става. ѕотърпевши€т има право да обжалва решението за изключване пред ќбщото събрание. ќбжалването не спира изпълнението.

V≤≤.† ќ–√јЌ» Ќј ј—ќ÷»ј÷»я“ј
15 /1/† ќргани на ј—ќ÷»ј÷»я“ј са: .ќбщо събрание, ”правителен съвет,† ѕредседател и  онтролен съвет

/2/† ќбщото събрание е върховен орган на ј—ќ÷»ј÷»я“ј;

/3/† ”правителни€т съвет е управителен орган на ј—ќ÷»ј÷»я“ј.


V≤≤≤.†ќЅўќ —ЏЅ–јЌ»≈

16. ќбщото събрание е върховен орган на ј—ќ÷»ј÷»я“ј и се състои от всички нейни членове.

17. ќбщото събрание се свиква от управителни€ съвет по негова инициатива
или по искане на една трета от членовете на ј—ќ÷;»ј÷»я“ј в населеното м€сто, в което се намира седалището на същата най - малко веднъж годишно. јко в последни€ случай управителни€т съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на ќбщото събрание, то се свиква от съда по седалището на ј—ќ÷»ј÷»я“ј по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от т€х лице.

18./1//†††† ѕоканата тр€бва да съдържа† дневни€ ред, датата, часа и м€стото за провеждането на общото събрание и по чи€ инициатива то се свиква.

/2/††† ѕоканата се обнародва в "ƒържавен вестник" и се постав€ на м€стото за об€влени€ в сградата, в ко€то се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочени€ ден.

19.†††† ќбщото събрание е законно ако на него присъстват повече от половината от всичките й членове.† ѕри липса на кворум събранието се отлага с един .час по-късно на същото м€сто и при същи€ дневен ред и се провежда независимо от бро€ на присъстващите членове.

20 /1/.††† –ешени€та на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите..

/2/† –ешени€та за измен€не и допълнение на устава, за преобразуване и прекрат€ване на ј—ќ÷»ј÷»я“ј и за† членство на ј—ќ÷»ј÷»я“ј в други сродни организации, се вземат с† мнозинство от 2/3 от присъстващите.

/3/†–ешени€та на ќбщото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

/4/†ѕо въпроси, които не са били включени в об€вени€ в поканата дневен ред не може да се вземат решени€.

21/1/†† ќбщото събрание:
1. измен€ и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителни€ съвет и контролни€ съвет;
4. взема решени€ за приемане на нови членове в случа€ на чл† 10, ал. 2 и за изключва членове на ј—ќ÷»ј÷»я“ј в случа€ на чл. 14, ал. 3 и ал. 4;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекрат€ване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на ј—ќ÷»ј÷»я“ј;
9. приема бюджета на ј—ќ÷»ј÷»я“ј;
10†определ€ размера на членски€ внос и на встъпителната такса, начина и срока
на внас€нето им;
11†приема отчета за дейността на ”правителни€ съвет и  онтролни€ съмет;
12. отмен€ решени€ на другите органи на ј—ќ÷»ј÷»я“ј, които противоречат на закона,† устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на ј—ќ÷»ј÷»я“ј

22.††††† ≈жегодно общото събрание се свиква за приемане на годишен отчет, план и стратеги€ за развитие и по други въпроси, включени в дневни€ ред.

23. /1/†ќбщото събрание с €вно гласуване избира членовете на ”правителни€ съвет и членовете на  онтролни€ съвет.

/2/†ѕри необходимост ќ— избира делегати за членство в национални асоциации и фондации.


≤’.†”ѕ–ј¬»“≈Ћ≈Ќ —Џ¬≈“
24
./1/†”правителни€ съвет се избира за срок от пет години от ќбщото събрание и се състои от 9 /девет/ члена, един от които е ѕредседател на ”правителни€ съвет.
/2/ †„леновете на ”правителни€ съвет, с изключение на ѕредседател€т, работ€т на обществени начала и не получават заплати и хонорари, а само командировъчни разходи.
/3/†”правителни€т съвет избира от сво€ състав председател на ј—ќ÷»ј÷»я“ј.

25 . «аседани€та на управителни€ съвет се свикват от председател€, по искане на† 1/3 от членовете му или† от†  онтролни€ съвет.

26.  огато заседани€та се свикват по искане на 1/3 от членовете на ”—, те отправ€т писмено искането си до ѕредседател€ на ”—. ѕредседател€т е длъжен, в седмичен срок от получаването на искането, да свика заседание на ”—. јко ѕредседател€т не изпълни това си задължение, членовете, по чието искане се свиква заседание на ”правителни€ съвет, отправ€т покани до останалите членове на ”—.

27.  огато заседани€та на ”правителни€ съвет се свикват по инициатива на
 онтролни€ съвет,†  онтролни€т съвет† отправ€ покани до всички членове на ”—, в които посочват датата , часът , м€стото на свикване на заседанието и дневни€ ред по който ще се проведе то.

28 «аседани€та на ”правителни€ съвет се свикват не по малко от ведниж месечно

29. «аседани€та на ”правителни€ съвет се председателстват от ѕредседател€т на ”— , а в негово отсъствие от член на ”правителни€ съвет, избран за председателстващ конкретното заседание.

30./1/†”правителни€т съвет може да взема решени€, ако на заседанието му присъствуват† повече от половината от неговите членове.

/2/† ѕрисъстващо е лице, с което има двустранна телефонна връзка или друга връзка гарантираща установ€ване на самоличността му и позвол€ваща участието му в обсъждането и вземането на решени€. √ласуването на този член, се удостовер€ва в протокола от председателстващи€ заседанието.

31.†”правителни€т съвет може да взима решени€ и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражени€ за това от всички членове на ”правителни€ съвет.

32. /1/†ѕравомощи€ на ”правителни€ съвет:
1 представл€ва ј—ќ÷»ј÷»я“ј, както и определ€ обема на представителната власт на† отделни негови членове;
2† осигур€ва изпълнение на решени€та на ќбщото събрание;
.3.взема решени€ по молби за членство в ј—ќ÷»ј÷»я“ј и изключване на членове на същана при предвидените в устава разпоредби;
4. изготв€ и внас€ в ќбщото събрание проекто-бюджет на ј—ќ÷»ј÷»я“ј и годишен отчет за дейността на ј—ќ÷»ј÷»я“ј,както и план -стратеги€та за дейността на ј—ќ÷»ј÷»я“ј.
5.† сформира работни комисии за подпомагане дейността на ј—ќ÷»ј÷»я“ј
8.†взима решени€ за разходване на средствата на ј—ќ÷»ј÷»я“ј за суми над
500 лева† месечно.
7.†одобр€ва направените назначени€ на щатни служители и определ€
възнаграждението им, оцен€ва работата им и може да взима решение за т€хното освобождаване .
8.†извършва оперативното управление на дейността на ј—ќ÷»ј÷»я“ј.
9.†взима решени€ за установ€ване на контакти с правителствени и други
органи и организации, за участие в семинари симпозиуми, обучени€ и др.
10.†избира от своите членове ѕредседател на ”— и зам. председател
11.† одобр€ва направените от ѕредседател€ разходи.
12.†взима решени€ за управление, стопанисване и разпореждане с имуществото
на ј—ќ÷»ј÷»я“ј;
13.†определ€ реда и организира извършването на дейността на ј—ќ÷»ј÷»я“ј
и носи отговорност за това;
14.†извършва ликвидаци€ на ј—ќ÷»ј÷»я“ј.

/2/. ¬зема и други решени€, във връзка с дейността на ј—ќ÷»ј÷»я“ј, които не са от компетентноста на другите органи на ј—ќ÷»ј÷»я“ј.

33. /1/ ”правителни€т съвет взема решени€та си† с мнозинство от
присъствуващите.

/2/†–ешени€та по чл. 32, ал. 1, т. 12, 13 и т. 14 от устава се вземат с мнозинство от всички членове на ”правителни€ съвет.

’. †ѕ–≈ƒ—≈ƒј“≈Ћ Ќј ”ѕ–ј¬»“≈ЋЌ»я —Џ¬≈“.
34.†††††† ѕредседател€т на ”правителни€ съвет се избира от членовете на
”правителни€ съвет. ѕо негова молба той може да бъде назначен в съответствие с разпоредбите на  “ и с него се сключва трудов договор.

35. ѕредседател€т на ”правителни€ съвет
1.†ќрганизира и ръководи текущата дейност на ј—ќ÷»ј÷»я“ј, съобразно закона, устава и решени€та на ќбщото събрание и на ”правителни€ съвет;
2.†ќсъществ€ва текуща подготовка за провеждане на заседани€та на ”правителни€ съвет;
3.†–ъководи заседани€та на ”правителни€ съвет;
4.†ѕредставл€ва ј—ќ÷»ј÷»я“ј пред трети лица
5.†—лед представ€нето на спесимен в банката подписва всички разходни и приходни документи
6.†Ћично ръководи оперативната работа и щатните сътрудници на† јсоциаци€та;
7.†»згодготв€ планове, правилници и отчети за дейността на ј—ќ÷»ј÷»я“ј
8.†–азпорежда се без съгласието на ”правителни€ съвет със суми до 500 лева месечно
9.†—ключва от името на ј—ќ÷»ј÷»я“ј договори, с които т€ са задължаваза
стойност до 500 лева.
10. —ключва от името на ј—ќ÷»ј÷»я“ј договори, с които т€ са задължава за стойност над 500 лева, след взимане на решение на ”правителни€ съвет за това.
11. »звършва оперативното, административно и организационно управление на дейността на јсоциаци€та
12. ќтчита се ежемесечно пред ”правителни€ съвет за дейността си.

’I.† ќЌ“–ќЋ≈Ќ —Џ¬≈“.

36./1/ † онтролни€т съвет се състои от трима члена, избирани на пет години от ќбщото събрание на јсоциаци€та.
/2/† онтролни€т съвет контролира ц€лостната дейност на ј—ќ÷»ј÷»я“ј и се отчита пред общото събрание.

’≤≤.†ѕ–≈ƒ—“ј¬»“≈Ћ—“¬ќ:
37.
ј—ќ÷»ј÷»я“ј се представл€ва пред трети лица от председател€ на ”правителни€ съвет.

’≤≤≤.† јѕ»“јЋ » ‘»ЌјЌ—»–јЌ≈.
38
./1/†»муществото на ј—ќ÷»ј÷»я“ј се разпредел€ между членовете й само след прекрат€ване дейността на ј—ќ÷»ј÷»я“ј по решение на ќбщото събрание или съда.

39./1/†»зточниците за финансиране дейността на ј—ќ÷»ј÷»я“ј са:
1. членски внос;
2. имуществени вноски,
3.†дарени€ от български и чуждестранни дарители;
4.†субсидии,

40 ≈жегодно ќбщото събрание приема оценка за икономическото и финансово състо€ние на ј—ќ÷»ј÷»я“ј.
41†ѕри прекрат€ване съществуването на јсоци€ци€та,след удовлетвор€ване на кредиторите ,останалото имущество се разпредел€ между членовете на јсоциаци€та.

XIII. †ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈ » ѕ–≈ќЅ–ј«”Ќ≈

42.¬сички решени€ за прекрат€ване или преобразуване на дейността на јсоциаци€та се взимат от ќбщото събрани€ с болшинство 2/3 от присъстващите.
43.ѕрекрат€ването се вписва служебно,когато е поставеното от съда и по† съобщение от ”правителни€ съвет за останалите случаи.XIV. †ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

44.ѕо неуредени в този устав въпроси се прилага законодателство на –епублика Ѕългари€.
45.јсоциаци€та има кръгъл с надпис -
46.Ћогото на јсоциаци€та е -

Ќасто€щи€т устав е приет ”чредително събрание на јсоциаци€та, проведено на 24.11.2001 г. ¬ гр. —офи€.